Interested in our services?
Please contact us at comercial@gfr.ro.

Do you want to be part of our team?
Please contact us at recrutare@gfr.ro.

SECTIUNEA 1

ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Art.1.1 Organizatorul campaniei cu premii este GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A. (GFR), cu sediul în București, Sector 1, Calea Victoriei 114C, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8958/2001, Cod unic de înregistrare 14256514, numit în continuare ”Organizator”/ ”Organizatorul”.

Art.1.2 Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul”). Participarea la Programul de Practică, Internship sau stagiatură și Tombola implică acordul expres, luarea la cunoștință și acceptarea fără obiecții a Regulamentului de către toți participanții.

Art.1.3 Prezentul Regulament este întocmit și va fi disponibil, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei pe pagina web a GFR: www.gfr.ro/aplica. De asemenea, Regulamentul poate fi obținut, în mod gratuit, printr-o solicitare la adresa de e-mail: recrutare@grampet.ro.

Art.1.4 Organizatorul Campaniei își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiția anunțării prealabile, cu minimum 1 (una) zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor.

SECTIUNEA 2

LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

Art. 2 Prezenta Campanie va fi organizată exclusiv online pe platforma și în mediul virtual al GFR, accesibilă prin pagina web oficială www.gfr.ro/aplica. Toate activitățile legate de Programul de Practică, Internship și stagiatură, și de participarea la Tombola se vor desfășura conform instrucțiunilor și procedurilor stabilite pe site-ul GFR, în secțiunile dedicate acestui program.

SECTIUNEA 3

DURATA CAMPANIEI

Art. 3.1 Programul de Practică, Internship, Stagiatură și Tombola se vor desfășura în perioada 18 aprilie 2024, începând cu ora 09:00, până la 24 aprilie 2024, până la ora 23:59. Această perioadă include înscrierea în programul de practică, și încheierea cu Tombola pentru salt cu parașuta în tandem.

Art. 3.2 După data încheierii perioadei de desfășurare a Programului și Tombolei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Programului de Practică și Tombola organizate de GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A.

SECTIUNEA 4

DREPTUL DE PARTICIPARE

Art. 4.1 Dreptul de participare este recunoscut oricărui student înscris în anul 3, 4 sau absolvent care la data înscrierii în programul de practică și a participării la Tombola a împlinit vârsta de 18 ani, cu domiciliul în România. Sunt excluși de la participare angajații GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A., precum și membrii de familie ai acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

Art. 4.2 La Programul de Practică, Stagiatură, Internship și Tombola organizată de GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A. pot participa toți studenții eligibili care, în perioada specificată în Art. 3.1, se înscriu în programul de practică, stagiatură și internship conform instrucțiunilor detaliate pe pagina web a Organizatorului și acceptă să participe la Tombola „Salt cu Parașuta în Tandem”.

Art. 4.3 Pentru înscrierea în programul de practică, stagiatură, inernship și participarea la Tombola, candidații trebuie să completeze formularul de înscriere disponibil pe pagina web a Organizatorului: www.gfr.ro/aplica. În formular vor fi necesare următoarele informații: numele, prenumele, adresa de e-mail, telefon de contact și anul de studiu. În urma înscrierii, participantul va primi un mesaj de confirmare din partea Organizatorului. Este esențial ca participanții să păstreze convenția de practică sau după caz contractul individual de muncă, care atestă statutul de student înscris în programul de practică, stagiatură sau internship pentru a putea valida eligibilitatea în cazul desemnării ca câștigători.

Art. 4.4. Înscrierea la tombolă este confirmată prin semnarea convenției de practică sau a contractului individual de muncă, care atestă acordul de înscriere în programul de practică.

SECTIUNEA 5

DESEMNAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Art. 5.1 Câștigătorul va fi desemnat printr-o tragere la sorți electronică, care va avea loc după încheierea perioadei de înscriere și stabilirea eligibilității. Toți participanții care s-au înscris până la data de 24 aprilie 2024, ora 23:59 și care au semnat convenția de practică sau contractul individual de muncă vor fi eligibili pentru tombola pentru Marele Premiu – un salt cu parașuta în tandem.

Art. 5.2 Detalii despre procesul de tragere la sorți, inclusiv lista participanților eligibili, vor fi publicate pe site-ul dedicat înscrierii www.gfr.ro/aplica și/sau pe paginile oficiale de social media ale GFR.

Art. 5.3 Tragerea la sorți va fi înregistrată și rezultatele vor fi anunțate pe paginile de social media ale GFR și/sau pe site-ul dedicat înscrierii, asigurând transparență și echitate pentru toți participanții.

Art. 5.4 Va fi desemnat un câștigător și doi câștigători de rezervă. În cazul în care câștigătorul desemnat inițial nu poate fi contactat sau nu își poate revendica premiul în termenul stabilit, premiul va fi acordat primului câștigător de rezervă, și apoi celui de-al doilea, dacă este necesar.

Art. 5.5 Câștigătorul va fi contactat direct de către reprezentanții Organizatorului prin e-mail și/sau telefon, în vederea organizării detaliilor privind valorificarea premiului.

Art. 5.6 Toți participanții înscriși la programul de practică la tombola sunt eligibili pentru tragerea la sorți, cu excepția angajaților Organizatorului și a membrilor familiilor acestora, precum și a oricăror persoane implicate în organizarea sau desfășurarea tombolei.

SECTIUNEA 6

PREMIILE TOMBOLEI

Art. 6.1 Tombola va oferi următoarele premii:

Premiul Mare: Un salt cu parașuta în tandem pentru unul dintre participanții la programul de practică, stagiatură sau internship. Acest premiu reprezintă o oportunitate unică de a experimenta adrenalina unei salt cu parașuta, sub îndrumarea unui instructor calificat.

Art. 6.2 Desemnarea câștigătorilor se va face printr-o extragere electronică la sorți, înregistrată și ulterior publicată pe paginile de social media ale GFR și/sau pe pagina web dedicată înscrierii în programul de practică.

Art. 6.3 Câștigătorii vor fi contactați de către reprezentanții GFR în termen de 48 de ore de la extragerea la sorți pentru a le confirma premiul și pentru a organiza detaliile privind revendicarea acestuia.

Art. 6.4 Câștigătorii premiilor trebuie să își confirme acceptul pentru premiu și să furnizeze orice informații suplimentare necesare în vederea revendicării premiului, conform instrucțiunilor furnizate de GFR.

Art. 6.5 În cazul în care un câștigător nu poate fi contactat sau nu își revendică premiul în termen de 7 zile calendaristice de la notificare, GFR își rezervă dreptul de a realoca premiul unui câștigător de rezervă.

Art. 6.6 Toate impozitele și taxele asociate premiilor tombolei vor fi gestionate conform legislației fiscale în vigoare din România. Organizatorul se va asigura că toate obligațiile fiscale legate de premii sunt îndeplinite corespunzător.

SECTIUNEA 7

ÎNLOCUIREA/SCHIMBAREA/CONTRAVALOAREA ÎN BANI A PREMIILOR

Art. 7.1 Orice refuz din partea câștigătorului de a accepta premiul oferit conform termenilor și condițiilor menționate anterior în acest regulament, va duce automat la pierderea dreptului de a beneficia de premiu. GFR își rezervă dreptul de a realoca premiul unui alt participant eligibil, fără niciun fel de compensație pentru câștigătorul inițial.

Art. 7.2 Câștigătorul nu are opțiunea de a solicita contravaloarea în bani a premiului câștigat sau de a schimba premiul cu alte obiecte sau servicii. Caracteristicile premiului oferit sunt definitive și nu pot fi modificate la cererea câștigătorului. Acest lucru subliniază angajamentul GFR de a oferi experiențe unice și valoroase participanților săi.

SECTIUNEA 8

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 8.1 Organizatorul campaniei, Grup Feroviar Român (GFR), respectă legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR). Prin înscrierea la programul de practică și participarea la tombola, participanții consimt expres ca datele lor personale să fie prelucrate de GFR în scopul administrării programului și al tombolei.

Art. 8.2 GFR garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanților. Participanții au dreptul de acces, de a fi informați, de a rectifica datele inexacte, de a solicita ștergerea datelor personale sau de a se opune prelucrării datelor, conform GDPR. Pentru exercitarea acestor drepturi, solicitările pot fi adresate la: office@gfr.ro.

Art. 8.3 Datele cu caracter personal prelucrate de GFR în scopul derulării acestui program includ numele, prenumele, adresa de email, numărul de telefon, anul de studiu și specializarea, precum și orice alte date necesare pentru înscriere și participarea la tombola. Pentru câștigători, pot fi necesare date suplimentare, în conformitate cu legislația fiscală.

Art. 8.4 Participarea la program presupune consimțământul participanților pentru prelucrarea datelor personale în scopurile menționate. Refuzul furnizării datelor necesare participării exclude posibilitatea înscrierii în program și a participării la tombola.

Art. 8.5 Datele personale pot fi dezvăluite partenerilor și furnizorilor de servicii implicați direct în administrarea programului de practică și a tombolei, în limitele strict necesare, asigurându-se măsuri adecvate de securitate și confidențialitate.

Art. 8.6 Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioadă care nu depășește durata necesară scopurilor pentru care sunt prelucrate, respectând cerințele legale privind păstrarea documentelor și informațiilor.

Art. 8.7 GFR se angajează să asigure protecția și securitatea datelor cu caracter personal, aplicând măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a preveni prelucrarea neautorizată sau ilegală, pierderea, distrugerea sau deteriorarea datelor.

Art. 8.8 Participanții au dreptul de a obține informații suplimentare privind politica de protecție a datelor la GFR și de a adresa orice întrebări sau preocupări la adresa de contact dedicată protecției datelor.

SECTIUNEA 9

RĂSPUNDEREA

Art. 9.1 Prin înscrierea și participarea la programul de practică și tombolă, toți participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor stabilite de GFR prin acest regulament. Nerespectarea acestora poate atrage răspunderea participanților.

Art. 9.2 Participanții câștigători sunt de acord să furnizeze GFR datele necesare, conform secțiunii 1, și să semneze un proces verbal de predare-primire a premiului.

Art. 9.3 Înscrierile efectuate înainte sau după perioadele menționate în regulament nu vor fi luate în considerare.

Art. 9.4 Imposibilitatea câștigătorilor de a intra în posesia premiului, din motive independente de voința GFR, exonerează organizația de orice răspundere.

Art. 9.5 GFR nu este obligată să mențină corespondența cu participanții sau să răspundă la solicitările care apar după desemnarea câștigătorilor, referitoare la orice aspect al tombolei.

Art. 9.6 Câștigătorii își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea și veridicitatea informațiilor transmise GFR. Organizația nu își asumă responsabilitatea pentru informațiile inexacte sau pentru declarațiile mincinoase, nici pentru consecințele ce pot decurge din acestea. Câștigătorii care transmit informații inexacte pot fi descalificați.

Art. 9.7 GFR își rezervă dreptul de a retrage premiile dacă, în urma unor verificări, se constată că regulile de participare nu au fost respectate.

Art. 9.8 După înmânarea premiilor, GFR este absolvită de orice răspundere legată de premiu, inclusiv de obligația de a oferi compensații sau reparații de orice natură.

Art. 9.9 GFR nu își asumă răspunderea pentru executarea necorespunzătoare sau neconformă a obligațiilor asumate de terți implicați în oferirea premiilor. Acești terți sunt direct responsabili față de câștigători, conform legislației aplicabile.

Art. 9.10 GFR atenționează participanții și câștigătorii că nu solicită și nu condiționează primirea premiilor de transferul unor sume de bani sau furnizarea de informații confidențiale către GFR sau terți.

SECTIUNEA 10

ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A TOMBOLEI

Art. 10.1 Tombola organizată în cadrul programului de practică GFR poate înceta înainte de termen numai în următoarele situații:

  • La împlinirea termenului pentru care a fost anunțată Tombola;
  • În cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilității GFR, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Tombola.

Art. 10.2 În situațiile prevăzute la articolul 10.1, GFR nu este ținut de nicio obligație față de participanții la Tombola, nici de plata unei sume cu titlu de despăgubire sau alte asemenea compensații.

Art. 10.3 Situațiile prevăzute la articolul 10.1 sunt asimilate sentinței sau actului de putere publică al instanței competente sau altei autorități publice competente.